De spelregels

Het reglement

  1. Algemeen

  Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd dienen te worden.

  De organisatie van Eureka! is in handen van Stichting "Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz", hierna te noemen 'de organisatie'.

  Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient iedereen zich te allen tijde te houden aan de wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

  Dit reglement zal aan ieder deelnemend team ter gelegenheid van de inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Met de inschrijving verplicht ieder deelnemend team zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die in dit reglement zijn vervat.

  1. Teams

  Een team bestaat uit minimaal 10 personen. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 15 tot 20 personen. Teams met minder dan 10 personen zijn uitgesloten van deelname.

  Elk team wijst één van de teamleden aan als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie artikel 3.1.

  Deze teamcaptain is woonachtig in de gemeente Valkenswaard en is minimaal 18 jaar.

  De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de teamcaptain.

  Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft de toenmalige bij de organisatie bekende teamcaptain het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt bovenstaand recht.

  De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op één adres in de gemeente Valkenswaard en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz deel te nemen.

  1. Inschrijven

  Bij aanmelding dient het team een teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.

  De organisatie bepaalt jaarlijks de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz.

  De kosten voor deelname aan Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz bedragen vooralsnog €45,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren.

  Het inschrijfgeld dient per bank betaald te worden.

  De inschrijving is pas definitief als de organisatie van Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz het inschrijfgeld vóór 1 mei heeft ontvangen.

  Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

  1. Deelnemen

  Na inschrijving via een volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain een uitnodiging voor een informatieavond, die plaatsvindt op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie. De teamcaptain of een plaatsvervanger zal hierbij verplicht aanwezig moeten zijn.

  Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de informatieavond kan niet deelnemen aan Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz.

  Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels voor Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz uitgelegd.

  De organisatie stelt een vragenboek samen waarin alle vragen en doe-opdrachten voor Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond.

  De organisatie is gerechtigd teams van verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.

  Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om Valkenswaard kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.

  Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad, duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen.

  Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboekjes worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.

  Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

  1. Puntentoekenning en uitslag

  De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Alleen teams die hun vragenboek tijdig en overeenkomstig de instructies van de organisatie hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.

  Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Doel van Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens  het totale aantal behaalde punten.

  Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.

  De uitslag van Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.

  De uitslag van Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz is bindend en staat niet ter discussie.

  1. Prijzen

  De organisatie stelt jaarlijks geldprijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. Deze prijzen zullen alleen ten goede komen aan een door het team vooraf aangegeven – bij voorkeur Valkenswaards – goed doel of aan een Valkenswaardse vereniging.

  Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast een geldprijs ook de Eureka! Grote Valkenswaardse Dorpsquiz Wisseltrofee uitgereikt.

  Als een team de Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz Wisseltrofee drie keer achtereen heeft gewonnen, kan de Wisseltrofee door het team worden behouden.

  1. Algemeen

  De organisatie en de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz.

  Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.

  Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

  Voor het beantwoorden van sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om de gemeente Valkenswaard te bezoeken. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team 50 punten in mindering krijgen. Een elektrische fiets is toegestaan.

  Teams die zich niet houden aan verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag.